Herziening ontslagrecht

Ontslagrecht

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zal de rechtspositie van de flexwerker per 1 januari 2015 worden versterkt. Verder zullen per 1 juli 2015 belangrijke wijzigingen worden aangebracht in het ontslagrecht. Tenslotte zullen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 wijzigingen plaats vinden waardoor de Werkloosheidswet (WW) wordt ‘gemoderniseerd’. De Wet werk en zekerheid heeft ten doel een nieuw evenwicht te bereiken tussen flexibiliteit voor de werkgever en zekerheid voor de werknemer.

De Wet werk en zekerheid is op 29 november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Op 10 juni 2014 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. Op 14 juni 2014 is de wet getekend en op 24 juni 2014 is de wet in het Staatsblad geplaatst.

Op deze website kunt u meer lezen over de gevolgen van de invoering van de Wet werk en zekerheid. In eerste instantie wordt aan u een verkort overzicht gepresenteerd van de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid brengt betreffende de versterking van de rechtspositie van de flexwerker, de herziening van het ontslagrecht en de modernisering van de WW. Let op: dit verkorte overzicht bevat weliswaar de belangrijkste wijzigingen maar niet alle wijzixgingen. Ook worden hier nuanceringen en details weggelaten die wel van belang kunnen zijn. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen klikt u steeds op: ‘ik wil meer weten’.

Deze website is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing.

Let op: de informatie op deze website bevat geen adviezen voor concrete situaties. Als u een advies wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met één van de advocaten van ons kantoor. De kosten van dit advies worden alsdan tegen het gebruikelijke uurtarief aan u in rekening gebracht. Wij staan graag in voor onze adviezen. In verband met het bovenstaande is elke aansprakelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. voor onjuistheid of volledigheid van de informatie op deze site echter uitgesloten.

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.

Ingangsdatum

De voorgenomen maatregelen wil de regering, mede met het oog op de huidige ongunstige conjuncturele situatie, gefaseerd doorvoeren aldus dat:

Over de in het sociaal akkoord voorziene wijzigingen ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de WW eerst advies van de SER wordt gevraagd, waarbij gevraagd is rekening te houden met in het verleden opgedane ervaringen (rapport van de Commissie Buurmeijer).

Ik wil meer weten over: